Общи условия за ползване

Общите условия представляват отделни клаузи, в които са уредени правата и задълженията на продавача и на купувача при сключване на договор за покупко-продажба. Общите условия са всъщност договорът, който търговецът сключва със своите клиенти за стоките или услугите, които предлага. Те са под формата на предложение за сключване на сделка, а с приемането им от страна на клиента се превръщат във валиден за двете страни договор. Текстът, включен в общите условия има тежестта на законови норми и е със задължителен характер. Те са задължителен компонент за всеки един електронен магазин.

  1. ПРЕДМЕТ:

Чл. 1 Този документ представлява общите условия за ползване на wwww.treehouse.bg. С тези условия се регулират отношенията между Трийхаус.бг ООД, гр. Варна, ул. Константин Доганов 17. ЕИК 201462353, представлявано от Десислава Руменова Димитрова и Ивелина Бориславова Митева, наричано по-долу Доставчик и клиентите, наричани по-долу Ползватели, на електронния магазин wwww.treehouse.bg, наричан по-нататък Електронен магазин.

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА:

Чл. 2 Данни съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: ТРИЙХАУС.БГ ООД

Седалище и управление: гр. Варна, ул. Константин Доганов 17

Кореспонденция: гр. Варна, ул. Константин Доганов 17

Email: info@treehouse.bg

Тел. 0883303815

Чрез формуляра за контакт на нашия уеб сайт.

  1. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Онлайн решаване на спорове – онлайн платформа за решаване на спорове може да отворите на посочения по-долу линк:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

 

  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Електронен магазин e магазин в интернет, достъпен на уебсайта www.treehouse.bg, чрез който Ползвателите могат да сключват договори за покупко-продажба на стоки, предлагани от електронния магазин, както и да:

Да се регистрират и ли да си създадат профил, за да посещават Електронния магазин и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация;

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с treehouse.bg, съгласно предлаганите от електронния магазин начини за разплащане.

Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет, както и да бъдат уведомявани за нови наличности, промоции и събития;

Чл 4 При направена регистрация в Електронния магазин ползвателите се съгласяват да предадат личните си данни за обработване с цел реализирането на покупо-продажбата. Повече информация относно обработването на лични данни, ще откриете тук: Политика и поверителност.

Чл.5 Електронният магазин е достъпен само за потребители, навършили 18 години. Непълнолетни потребители се нуждаят от изричното съгласие на законния им представител, за да използват онлайн магазина.

Чл. 6 По силата на сключения договор между Електронния магазин и ползвателят, Доставчикът се задължава да достави поръчаните стоки в срока, описан тук (Доставка) и на посочения от потребителя адрес.

  1. ПОРЪЧКИ

Чл. 7 Поръчките се осъществяват чрез уебсайта на Електронния магазин: www.treehouse.bg

Чл. 8 Всяка от предлаганите стоки има цена, както и описание, в което ползвателите могат да се ориентират при наличие на допълнителни въпроси относно предлагания продукт.

Чл. 9 Всички цени в електронния магазин са в BGN с включен законоустановен данък добавена стойност. Освен това има разходи за доставка, размерът на която зависи от теглото на поръчката и цените, предложени от транспортната фирма и независещи от Електронния магазин.

Чл. 10 Цената, която се визуализира в края на всяка поръчка, е окончателна. След това цени не се променят дори и Търговецът да реши да намали или завиши цената на някоя от поръчаните стоки на по-късен етап.

Чл. 11 Търговецът си запазва правото да променя цените в електронния магазин като спазва съществуващото законодателство, за да може да предлага нови продукти, да стартира или прекратява промоции. 

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ на общите условия

Чл. 12 Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване дейността или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;